Životopis Johanna Wolfganga Goetheho

Goethe sa narodil 28.augusta 1749 vo Frankfurte, umiera vyše osemdesiatročný 22.marca 1832 vo Weimare. Život Goetheho sa dá rozdeliť na niekoľko častí, nazývaných podľa toho, kde práve pôsobil. Tieto časti sú štádiami Goetheho ľudského, mysliteľského aj umeleckého vývinu.
Prvým obdobím je takzvané I. frankfurtské obdobie (1749-1765). Toto obdobie je obdobím Goetheho detstva. Jeho učiteľom sa stáva jeho otec, veľký dôraz kladie na jazyky. V tomto období sa Goethe prostredníctvom otcovej knižnice prvýkrát stretáva s literatúrou, zúčastňuje sa na predstaveniach francúzskych dramatikov, ako Moliére, Corneille, Racine. Vznikajú jeho prvé dramatické pokusy.
Neskôr nasleduje Lipské obdobie, trvajúce iba 3 roky. Začína sa odchodom do Lipska, za účelom štúdia práva. Začína sa rozvíjať Goetheho tvorba, píše ódy, anakreontské básne, ľúbostnú rokokovú poéziu. V tomto období mnoho napísaných veršov spáli.
II. frankfurtské obdobie sa začína ťažkými zdravotnými problémami, ktoré nútia Goetheho k návratu z Lipska. Začína sa venovať štúdiu mystických a okultných vied. V tomto období Goetheho života vznikajú prvé ucelené diela a to Nové piesne a veselohra Spoluvinníci.
Jednoročné štrasburské obdobie viažuce sa na Goetheho odchod do Štrasburgu, kde zažíva prvé lásky. Tieto skúsenosti ho podnecujú k tvorbe ľúbostnej lyriky. Práve v tomto období stretol filozofa, spisovateľa a literárneho vedca J. G. Herdera, s ktorým stál pri zrode hnutia Sturm und drank (pre bližšie informácie pozri stranu 4 )., ktorý neskôr tak významne ovplyvnil jeho tvorbu a ktorý ho priviedol k antike a k Shakespearovi.
Najvýznamnejšou etapou Goetheho mladosti je III. frankfurtské obdobie, počas ktorého si naplno uvedomí svoj talent a aj Nemecko ho oceňuje ako geniálneho autora. Toto obdobie sa v Goetheho živote nazýva aj wertherovské, pretože sa vášnivo zamiluje do Lotty Buffovej, zasnúbenej s Kestnerom. Pred touto nešťastnou láskou sa zachráni útekom do Frankfurtu a ako neskôr sám priznáva, v tomto období ho trápili bezútešné samovražedné nálady, ako aj chorobné pokušenie smrti. Bol na pokraji psychickej aj fyzickej sebadeštrukcie. Z opačného pohľadu sa v tomto období preslávil ako európsky prozaik a dramatik. Napísal mnohé významné diela, medzi inými Prometheus, Götz z Berlichigenu, , kde premenil lúpežníckeho rytiera na postavu bojovníka proti tyranom a dal tak Nemecku prvého politického hrdinu, dielo Prafaust, hru Clavigo ako aj svetoznámy román Utrpenie mladého Werthera.
I. weimarské obdobie je typické Goetheho oficiálnymi povinnosťami. Na pozvanie kniežaťa Karola Augusta sa presídli do Weimaru, študuje mineralógiu, geológiu, meteorológiu, anatómiu. Literárne je činný vo všetkých oblastiach, najmä v ľúbostnej lyrike, baladike, filozofickej literatúre. Najtvorivejší je ako dramatik, vznikajú hry Stela, spevohry Proserpina, Lila, Triumf citlivosti, Rybárka, Elfenor, Nerovní spolubývajúci, tragédia Egmont, dokončí prvú verziu Torquatta Tassa, prepracuje Ifigéniu na Tauride,
Talianske obdobie  je štádiom záchrany a znovuzrodenia, aby ho nepohltili povinnosti na kniežacom dvore, aby sa vášeň pre neho nestala znova osudná. V tomto období vzniká málo diel, väčšinou iba prepracováva svoje už napísané diela.
Nasledujúce takzvané II. weimarské obdobie je výrazom Goetheho mužnosti a spokojnosti so sebou samým. Práve v tomto období začína spolužitie s Christianou Vulpiusovou, s ktorou sa neskôr ožení. Neustále sa venuje prírodným vedám a čiastočne opúšťa idey hnutia Sturm und drang. Spoznáva sa so Schillerom, oveľa úspešnejším dramatikom, ako bol on sám. Napísal Rímske elégie, Benátske epigramy, konečne dokončil majstrovského Torquata Tassa, vytvoril aj epicko-satirický epos Lišiak furták. Začína pracovať na vrcholovom diele svojho života, na Faustovi.         V III. a IV. weimarskom období, v posledných obdobiach Goetheho života, tento famózny autor nepoľavil ani kúsok zo svojej tvorby a neustále sa venoval literatúre. Jeho životom otriasla najmä Schillerova smrť, s ktorým sa medzitým stihol zblížiť. Z tohto obdobia pochádza Goetheho najvýznamnejší ideový román Učňovské roky Wilhelma Meistera. Vytvorí veľký meštiansky epos Hermann a Dorothea, písaný v hexametroch, zostaví dôležité Pravidlá pre hercov, napíše druhú časť Fausta, ktorá bola ale vydaná až po jeho smrti. Ešte pred smrťou stihol stareckú lásku k devätnásťročnej Ulrike von Lewetzov, ktorú ako sedemdesiatštyriročný požiada o ruku. Pred smrťou stihol ešte pochovať svojho jediného syna.         Goethe sa vďaka svojmu prínosu do svetovej literatúry zaraďuje medzi najväčších svetových literárnych velikánov.